До числового моделювання обтікання транспортних апаратів турбулентним потоком

Authors

  • Анатолій Сохацький Університет митної справи та фінансів

DOI:

https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.045

Keywords:

Ключові слова — аеродинаміка транспортних апаратів; числове моделювання; рівняння Нав’є-Стокса; моделі турбулентності; аеродинамічні характеристики, Keywords - vehicle aerodynamics; numerical modeling; Navier-Stokes equation; turbulence models; aerodynamic characteristics

Abstract

Створення перспективних транспортних апаратів, що рухаються на нових фізичних принципах, є важливою задачею проектувальників. Турбулентний стан атмосфери та нестабільність кінематичних параметрів  повітряного середовища ускладнюють проблему. І на сьогодні математичне моделювання турбулентних течій  залишається однією з найбільш складних проблем механіки рідини та газу. Надійне передбачення характеристик турбулентних потоків, відноситься до  винятково важливої наукової проблеми. Необхідна подальший пошук шляхів та розробка нових методів. Розроблено методику, алгоритми, алгоритми, та комплекс  програм для розв’язування  задачі аеродинаміки транспортних апаратів. Використано осереднені за Рейнольдсом рівняння Нав’є-Стокса з застосуванням  моделі турбулентності Спаларта-Аллмараса в реалізації DES.. Виконано числове розв’язування ряду задач. Проведені розрахунки та їх порівняння з результатами експериментальних досліджень підтвердили працездатність методики та  розробленого комплексу програм,

The creation of advanced transportation vehicles moving on new physical principles is an important task for designers. The turbulent state of the atmosphere and the instability of the kinematic parameters of the air environment complicate the problem. To date, mathematical modeling of turbulent flows remains one of the most challenging problems in fluid and gas mechanics. Reliable prediction of the characteristics of turbulent flows is an extremely important scientific problem. Further search for ways and development of new methods is necessary. A methodology, algorithms, algorithms, and a set of programs for solving the problem of vehicle aerodynamics have been developed. The Reynolds-averaged Navier-Stokes equations were used with the Spalart-Allmaras turbulence model in the DES implementation. A number of problems were solved numerically. The calculations and their comparison with the results of experimental studies have confirmed the efficiency of the methodology and the developed set of programs,

Downloads

Published

2023-11-22

How to Cite

Сохацький, А. (2023). До числового моделювання обтікання транспортних апаратів турбулентним потоком. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference, (6), 152–155. https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.045